Back to education

Những ví dụ về việc bán khống (Short selling)

1.)    Định nghĩa việc bán khống (Short selling)
Bán khống đề cập đến bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch, mà trong đó suy đoán về sự sụt giảm của một cổ phiếu hoặc giá chứng khoán khác. Các nhà đầu tư đánh giá cao đầu tư của họ khi giá giảm.

2.)    Khi nào các nhà đầu tư bán khống chứng khoán
Nhà đầu tư bán khống khi họ tin rằng giá chứng khoán sắp giảm. Họ sử dụng việc bán khống hoặc để đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro. Đầu cơ được sử dụng để đánh giá đầu tư từ sự suy giảm tiềm năng của một chứng khoán cụ thể. Một lựa chọn khác là phòng ngừa rủi ro được sử dụng để bù lỗ cho chứng khoán hoặc danh mục đầu tư.

3.)    Bán khống được thực hiện như thế nào
Khi nhà đầu tư quyết định bán khống, anh ta đưa ra vị thế của mình thông qua công cụ tài chính, dự kiến xu hướng sẽ giảm dần. Nhà đầu tư cung cấp các công cụ tài chính mượn này cho người mua sẵn sàng trả giá thị trường. Người bán phải cam kết rằng giá sẽ tiếp tục giảm và có thể mua trước khi trả lại các công cụ tài chính.

4.)    Cách đánh giá đầu tư bởi việc bán khống


Các ví dụ sau sẽ nêu ra các tùy chọn trong việc bán khống:

 

Apple

Bán khống cổ phiếu của Tập đoàn Apples với giá bán 303 $ mỗi cổ phiếu vào ngày 3 tháng 5 năm 2020 và mua tiếp theo vào cùng ngày với giá thị trường hiện tại là 286,5 $ mỗi cổ phiếu, sẽ dẫn đến mức tăng 5,45%. Nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận 54,5 đô la với khoản đầu tư 1.000 đô la.

Biểu đồ 1. Tăng trưởng giá cổ phiếu của Apple Inc. vào ngày 3 tháng 5 năm 2020

ED1


Tesla

Nếu cổ phiếu Tesla được bán khống với giá 1.000 đô la vào ngày 5 tháng 2 năm 2020 với giá thị trường hiện tại là 823 đô la và sau đó được mua với giá 730 đô la, mức tăng giá sẽ là 11,3%. Nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận 113 đô la với khoản đầu tư 1.000 đô la.

Biểu đồ 2. Tăng trưởng giá cổ phiếu Tesla vào ngày 5 tháng 2 năm 2020

ED2


Dầu Brent

Nếu một nhà đầu tư bán các hợp đồng tương lai của dầu Brent vào ngày 6 tháng 3 năm 2020 với giá 50,21 đô la / thùng, thì việc mua hợp đồng tiếp theo trong cùng ngày với giá 45,21 đô la sẽ đại diện cho 9,96% đánh giá đầu tư. Với khoản đầu tư 1000 đô la, nhà đầu tư có thể kiếm được 99,6 đô la trong một ngày giao dịch.

Biểu đồ 3. Giá dầu Brent mỗi thùng vào ngày 6 tháng 3 năm 2020


ED3

Vàng

Nếu một nhà đầu tư bán khống hợp đồng tương lai vàng với giá trị 1.000 đô la trên 1.646 đô la vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 và sau đó mua cùng kỳ hạn vàng với giá 1.568 đô la, nó sẽ thể hiện sự đánh giá cao 4,74% của khoản đầu tư ban đầu. Với việc mua hợp đồng tương lai vàng sau đó với khoản đầu tư ban đầu là 1.000 đô la, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận 47,4 đô la.

Biểu đồ 4. Giá vàng mỗi troy ounce vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 


ED4

(Lưu ý: Tất cả các ví dụ được đưa ra mà không có đòn bẩy và chênh lệch thương mại để hiểu rõ hơn.)

Rủi ro vị thế bán khống bao gồm nguy cơ mất hơn 100% khoản đầu tư ban đầu. Rủi ro được gây ra bởi thực tế là sự tăng trưởng của giá cổ phiếu là không giới hạn. Một rủi ro quan trọng khác là một vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, khi nhà đầu tư quyết định đóng cửa vị thế. Một lý do cho một quyết định như vậy có thể là bởi quá nhiều nhà đầu tư bán khống cổ phiếu vào công ty hoặc thanh khoản chứng khoán thấp.


Ngoài các rủi ro đã đề cập ở trên, còn có các khoản chi bổ sung liên quan đến việc bán khống:

1) Chi phí ký quỹ

Vì bán khống chỉ được thực hiện thông qua tài khoản ký quỹ, lợi ích kinh doanh ngắn hạn có thể tăng lên theo thời gian. 

2) Chi phí cho các khoản vay và tín dụng - rất khó để vay các khoản vay và tín dụng do lãi suất ngắn hạn cao, hạn chế thả nổi trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc vì bất kỳ lý do nào khác; lệ phí quá mức.

3) Cổ tức và các khoản thanh toán khác

Người bán khống có trách nhiệm trả cổ tức cho việc bán khống cổ phiếu cho một đối tượng, từ đó những cổ phiếu này được vay. Tương tự, người bán khống chịu trách nhiệm phân phối cổ phiếu, tách ra và phát hành cổ phiếu thưởng, đòi hỏi chi tiêu cho nhà đầu tư.